REGULAMIN MDP

REGULAMIN MŁODZIEŻOWEJ DRUŻYNY POŻARNICZEJ

OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W LOTYNIU

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE, PODSTAWA POWOŁANIA MDP, CELE I ZADANIA MDP

 

 1. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Ochotniczej Staży Pożarnej w Lotyniu (MDP) istnieje na podstawie Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej.
 2. MDP stanowi część składową Ochotniczej Straży Pożarnej w Lotyniu.
 3. Celem MDP jest wychowywanie młodego człowieka w Prawdzie, Sprawiedliwości, Dobrze i Pięknie oraz dawanie mu sposobności do harmonijnego rozwoju duchowego, intelektualnego, społecznego i fizycznego, poprzez zainteresowanie go działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowania do bezinteresownych działań w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej w duchu służby, wzajemności i pracy nad sobą.
 4. MDP posiada Proporzec będący symbolem celów MDP.
 5. Podstawowymi zadaniami MDP są:

a)    umiejętne wpajanie wiedzy i nauczanie swoich członków z dziedziny ochrony przeciwpożarowej,

b)    podnoszenie wiedzy w zapobieganiu pożarom w środowisku mające na celu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,

c)     rozwijanie sprawności fizycznej członków MDP poprzez zainteresowanie uprawianiem przez nich różnych dyscyplin sportowych,

d)    nauka zasad zdrowej rywalizacji i pracy w grupie,

e)    organizowanie działalności wychowawczej, edukacyjnej i kulturalnej w środowisku z uwzględnieniem problematyki ochrony przeciwpożarowej, w tym m. in. prowadzenia kącika pamięci, kroniki, sprawowania opieki nad weteranami OSP, grobami poległych strażaków itp.,

f)     nauka zasad zdrowej rywalizacji i pracy w grupie,

g)    prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego,

h)    podejmowanie i realizacja innych zadań pożytecznych dla ochrony przeciwpożarowej i drużyny oraz macierzystej OSP,

i)      działalność wolontariacka,

j)     reprezentowanie MDP i OSP Lotyń w czasie uroczystości religijnych i patriotycznych,

k)    pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych i od sponsorów.

 1. MDP tworzy własną obrzędowość opartą na historii, a także tradycjach MDP i OSP oraz doświadczeniach każdego członka MDP.
 2. MDP ma prawo używać Proporca Drużyny.
 3. Wzór proporca drużyny zatwierdza Rada MDP.
 4. Na wniosek Rady MDP Walne Zebranie Członków OSP Lotyń może nadać MDP patrona.
 5. MDP prowadzi dokumentację działalności w formie Książki Pracy MDP i Kroniki MDP.

 

CZŁONKOWIE MDP, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

 1. Do szeregów MDP mogą być przyjmowane dziewczęta i chłopcy w wieku od 8 do 18 lat posiadający pisemną zgodę rodziców lub prawnego opiekuna na przynależność do MDP (podpisy i rozmowę  z rodzicami będzie przeprowadzał opiekun drużyny MDP osobiście).
 2. O przyjęciu na Kandydata do MDP decyduje Rada MDP.
 3. Kandydat do MDP w ciągu 3 miesięcy od daty przyjęcia ma obowiązek rozpisania Próby Kandydackiej MDP.
 4. Kandydat do MDP zalicza Próbę Kandydacką MDP w ciągu 1 miesiąca od daty jej rozpisania.
 5. Po zaliczeniu Próby Kandydackiej MDP Kandydat do MDP zostaje dopuszczony do złożenia Ślubowania Członków MDP po złożeniu którego staje się pełnoprawnym członkiem MDP.
 6. Członkowie MDP mają prawo do:

 

a)    korzystania z bazy i wszelkich urządzeń technicznych OSP w obecności Opiekuna MDP, instruktorów MDP lub osób upoważnionych,

b)    używania umundurowania i odznak organizacyjnych,

c)     uczestnictwa w konkursach na Dowódcę MDP,

d)    wybierania i bycia wybieranym na funkcję Zastępcy Dowódcy MDP,

e)    bycia powołanym na funkcję Dowódcy Sekcji MDP,

f)     nagradzania za wyróżniającą się pracę w MDP,

g)    uczestnictwa w nieodpłatnych szkoleniach organizowanych przez OSP Lotyń i inne podmioty,

h)      uczestnictwa we wszelkich formach turystyki i rekreacji organizowanych przez OSP Lotyń i inne podmioty,

i)        do własnej inicjatywy i wdrażania własnych pomysłów dotyczących form i metod działania MDP.

 1. Członkowie MDP mają obowiązek do:

a)    pracy nad sobą,

b)    osiągania dobrych wyników w nauce w środowisku szkolnym,

c)     kulturalnego zachowania się, odnoszenia się z szacunkiem i życzliwością do przełożonych i innych członków MDP i OSP Lotyń, a także do całego środowiska,

d)     wywiązywania się z przyjętych na siebie obowiązków,

e)    reprezentowania MDP na zewnątrz,

f)       przestrzegania postanowień Statutu OSP Lotyń i Regulaminu MDP OSP Lotyń,

g)    dbania o powierzony sprzęt,

h)    troszczenia się o dobre imię OSP Lotyń i MDP OSP Lotyń,

i)      aktywnego uczestnictwa w zbiórkach MDP i szkoleniu pożarniczym,

j)     brania czynnego udziału w działalności OSP Lotyń i MDP OSP Lotyń.

 1. Za wzorowe wykonywanie obowiązków członek MDP może otrzymać następujące wyróżnienia:

a)    pochwałę Dowódcy MDP,

b)    pochwałę Opiekuna MDP w rozkazie służbowym,

c)     pochwałę Naczelnika OSP w rozkazie służbowym,

d)    pochwałę Zarządu OSP,

e)    odznakę MDP OSP,

f)     pisemne wyróżnienie (np. list pochwalny, dyplom) nadany przez władze Związku OSP RP.

 1. Za niewywiązywanie się z obowiązków członek MDP może otrzymać następujące kary:

a)    upomnienie Dowódcy MDP,

b)    upomnienie Opiekuna MDP w rozkazie służbowym,

c)     upomnienie Naczelnika OSP w rozkazie służbowym,

d)    zawieszenie w prawach członka MDP,

e)    wykluczenie z MDP.

 1. Kary wymienione w punkcie 19, lit. „d” i „e” nakłada Rada MDP na wniosek Dowódcy MDP albo Opiekuna MDP. Wniosek w tej sprawie musi posiadać formę pisemną i zawierać odpowiednią argumentację. Po przyjęciu przez Radę MDP wniosku i zastosowaniu kary, ukaranemu przysługuje zapoznanie się z treścią wniosku, co potwierdza własnoręcznym podpisem.
 2. Wykluczonemu z MDP przysługuje prawo złożenia w ciągu 7 dni od daty poinformowania go o wykluczeniu z MDP wniosku do Zarządu OSP o przywrócenie członkostwa w MDP. Wniosek składa się za pośrednictwem Opiekuna MDP.
 3. W przypadku, gdy wykluczony nie złożył wniosku, o którym mowa w punkcie 21, bądź złożył go po upływie 7 dni, Opiekun MDP zawiadamia rodziców lub opiekunów prawnych wykluczonego o zastosowanej karze, w razie potrzeby zawiadamia również szkołę.
 4. Skreślenie z listy członków MDP może nastąpić na własną prośbę członka MDP, a także na żądanie jego rodziców lub opiekunów prawnych.

 

STRUKTURA MDP

 1. MDP OSP Lotyń jest drużyną koedukacyjną.
 2. MDP dzielą się na sekcje według wieku:

a)    sekcja „Iskierki” – 8-11 lat,

b)    sekcja „Płomyki” – 12-15 lat,

c)     sekcja „Ogniki” – 16-18 lat.

 

WŁADZE ZWIERZCHNIE

 1. Zwierzchnią władzą MDP jest Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Lotyniu.
 2. Zarząd OSP Lotyń wyznacza Opiekuna MDP, któremu deleguje swoje kompetencje związane z pełnieniem władzy zwierzchniej nad MDP. Opiekun MDP odpowiada za całokształt pracy MDP.

 

OPIEKUN MDP

 1. Opiekunem MDP może być członek OSP Lotyń posiadający kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu działalności wychowawczej dla dzieci i młodzieży zrzeszonych w MDP, potwierdzone odpowiednimi zaświadczeniami i uprawnieniami.
 2. Opiekun MDP ma prawo do:

a)    wydawania rozkazów służbowych,

b)    mianowania i odwoływania Instruktorów MDP,

c)     mianowania i odwoływania Dowódcy MDP,

d)    uczestnictwa w pracach Rady Instruktorskiej,

e)    uczestnictwa w pracach Rady MDP,

f)     ewaluacji działań podejmowanych przez instruktorów MDP i dowódców MDP w ramach pracy z MDP,

g)    wizytacji wszelkich imprez organizowanych przez MDP, bądź tych, w których MDP uczestniczy,

h)    zlecania dowódcom MDP i członkom MDP zadań do wykonania,

i)      nadawania pochwał i upomnień członkom MDP,

j)     uczestnictwa w nieodpłatnych kursach szkoleniowych bezpośrednio związanych z podejmowaną przez niego działalnością na rzecz MDP,

 

 1. Opiekun MDP ma obowiązek do:

a)    wielopłaszczyznowej pracy nad sobą,

b)    sprawowania merytorycznego nadzoru nad działalnością MDP,

c)     czuwania nad bezpieczeństwem członków MDP w czasie działań z MDP,

d)    dbania o właściwy wizerunek MDP i OSP Lotyń,

e)    kształcenia instruktorów MDP, dowódcy MDP, zastępców dowódcy MDP, członków MDP,

f)     wspierania działań instruktorów MDP, Dowódcy MDP, zastępców dowódcy MDP, członków MDP,

g)    promowania działalności MDP,

h)    pozyskiwania środków na działalność MDP,

i)      dawania dobrego przykładu członkom MDP poprzez swoją postawę religijną i obywatelską oraz stosunek do otoczenia i zachowanie.

 

INSTRUKTOR MDP

 1. Instruktorem MDP może być pełnoletni członek OSP Lotyń.
 2. Wniosek o powołanie na funkcję Instruktora MDP osoba zainteresowana składa na ręce Opiekuna MDP. Wniosek musi zawierać argumentację własną kandydata dotyczącą powodów dla których składa wniosek, dane nt. dotychczasowej działalności, ukończonych przez niego szkoleń i posiadanych uprawnień oraz umiejętności i predyspozycji przydatnych w działalności wychowawczej MDP jak również odniesionych przez niego sukcesów.
 3. Po zaakceptowaniu wniosku przez Opiekuna MDP kandydat rozpoczyna realizować zadania zawarte w Instruktorskiej Próbie Kandydackiej, która jest ustalana indywidualnie dla każdego kandydata na podstawie głównych kryteriów Instruktorskiej Próby Kandydackiej. Próba ta musi zostać zrealizowana przez kandydata w ciągu 3 miesięcy.
 4. Opiekun MDP podejmuje decyzję o mianowaniu bądź odmowie mianowania kandydata Instruktorem MDP na podstawie jakości działań zrealizowanych przez niego w ramach Instruktorskiej Próby Kandydackiej, jak również z odbytej z kandydatem rozmowy kwalifikacyjnej oraz informacji zawartych we wniosku o powołanie na funkcję Instruktora MDP.
 5. Opiekun MDP decyzję o mianowaniu kandydata Instruktorem MDP ogłasza w rozkazie służbowym.
 6. Instruktor MDP ma prawo uczestnictwa w nieodpłatnych kursach szkoleniowych bezpośrednio związanych z podejmowaną przez niego działalnością na rzecz MDP.
 7. Instruktor MDP ma obowiązek do:

a)      wielopłaszczyznowej pracy nad sobą,

b)      corocznego zaliczania służby instruktorskiej,

c)      uczestnictwa w pracach Rady Instruktorskiej,

d)     czuwania nad bezpieczeństwem członków MDP w czasie działań z MDP,

e)      dbania o właściwy wizerunek MDP i OSP Lotyń,

f)       kształcenia członków MDP i organizowania im czasu,

g)      wspierania działań członków MDP,

h)      dawania dobrego przykładu członkom MDP poprzez swoją postawę religijną i obywatelską oraz stosunek do otoczenia i zachowanie.

 1. Obowiązkiem Instruktora MDP jest ukończenie kursu dla Instruktorów MDP.
 2. O wszelkich działaniach podejmowanych z MDP Instruktor MDP musi powiadamiać Opiekuna MDP.
 3. Służba instruktorska Instruktora MDP trwa od września do sierpnia i jest zaliczana przez Opiekuna MDP we wrześniu w rozkazie służbowym, na podstawie zrealizowanych przez Instruktora MDP zadań zawartych w IPPI i IPCR.
 4. Za niewywiązywanie się z przyjętych na siebie obowiązków, a przede wszystkim za brak wielopłaszczyznowej pracy nad sobą i niezaliczenie służby instruktorskiej Instruktor MDP może zostać odwołany z funkcji.

 

RADA INSTRUKTORSKA

 1. Rada Instruktorska wytycza kierunki pracy instruktorskiej w MDP.
 2. Członkami Rady Instruktorskiej są: Opiekun MDP i instruktorzy MDP.
 3. Rada Instruktorska stwarza warunki sprzyjające harmonijnemu rozwojowi instruktorów MDP.
 4. Rada Instruktorska działa metodą projektów i pracy w grupie.
 5. Rada Instruktorska we wszelkich sprawach podejmuje decyzje metodą konsensusu.

 

DOWÓDCA MDP

 

 1. Dowódca MDP jest wyłaniany w ramach konkursu przeprowadzanego przez Opiekuna MDP.
 2. Opiekun MDP decyzję o mianowaniu na funkcję Dowódcy MDP ogłasza w rozkazie służbowym.
 3. Dowódca MDP może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu OSP Lotyń z głosem doradczym.
 4. Dowódca MDP ma prawo do:

a)      wydawania rozkazów służbowych,

b)      decydującego głosu w sprawach związanych z działalnością drużyny,

c)      korzystania z pomocy Opiekuna MDP i instruktorów MDP w zakresie prowadzenia drużyny,

d)     przedstawiania członkom MDP kandydatów na funkcję Zastępcy Dowódcy MDP,

e)      powoływania i odwoływania dowódców sekcji MDP,

f)       zlecania zadań do wykonania Zastępcy Dowódcy MDP, dowódcom sekcji oraz członkom MDP,

g)      nadawania pochwał i upomnień członkom MDP,

h)      uczestnictwa w nieodpłatnych kursach szkoleniowych bezpośrednio związanych z podejmowaną przez niego działalnością na rzecz MDP.

 1. Dowódca MDP ma obowiązek do:

a)      wielopłaszczyznowej pracy nad sobą,

b)      czuwania nad bezpieczeństwem członków MDP w czasie działań z MDP,

c)      stwarzania członkom MDP właściwych warunków do rozwoju,

d)     dbania o interesy członków MDP i reprezentowania tych interesów przed przełożonymi,

e)      dbania o właściwy wizerunek MDP i OSP,

f)       uczestnictwa w pracach Rady MDP,

g)      reprezentowania MDP na zewnątrz,

h)      organizowania pracy MDP,

i)        realizowania zadań zleconych przez Opiekuna MDP,

j)        przedkładania Opiekunowi MDP comiesięcznych szczegółowych sprawozdań z działalności MDP,

k)      przedkładania Zarządowi OSP wniosków o nadanie wyróżnień członkom MDP,

l)        przedkładania podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków OSP sprawozdania z działalności za miniony rok i planu zamierzeń na rok następny,

m)    przedkładania podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków OSP sprawozdania z działalności za miniony rok i planu zamierzeń na rok następny,

 1. Obowiązkiem Dowódcy MDP jest ukończenie kursu dla Dowódców MDP.
 2. O wszelkich działaniach podejmowanych z MDP Dowódca MDP musi powiadamiać Opiekuna MDP.
 3. Za niewywiązywanie się z przyjętych na siebie obowiązków, a przede wszystkim za brak wielopłaszczyznowej pracy nad sobą Dowódca MDP może zostać odwołany z funkcji.

 

ZASTĘPCA DOWÓDCY MDP

 

 1. Zastępca Dowódcy MDP jest wybierany przez członków MDP z kandydatów przedstawionych przez Dowódcę MDP i zaakceptowanych przez Opiekuna MDP.
 2. Opiekun MDP decyzję o mianowaniu na funkcję Zastępcy Dowódcy MDP ogłasza w rozkazie służbowym.
 3. Zastępca Dowódcy MDP ma obowiązek do:

a)    wielopłaszczyznowej pracy nad sobą,

b)    czuwania nad bezpieczeństwem członków MDP w czasie działań z MDP podczas nieobecności Dowódcy MDP,

c)     dbania o właściwy wizerunek MDP i OSP,

d)    uczestnictwa w pracach Rady MDP,

e)    reprezentowania MDP na zewnątrz,

f)     organizowania pracy MDP podczas nieobecności Dowódcy MDP,

g)    realizowanie zadań zleconych przez Dowódcę MDP lub Opiekuna MDP,

h)    dawania dobrego przykładu członkom MDP poprzez swoją postawę religijną i obywatelską oraz stosunek do otoczenia i zachowanie.

 1. Obowiązkiem Zastępcy Dowódcy MDP jest ukończenie kursu dla Dowódców MDP.
 2. O wszelkich działaniach podejmowanych z MDP Zastępca Dowódcy MDP musi powiadamiać Dowódcę MDP.
 3. Za niewywiązywanie się z przyjętych na siebie obowiązków, a przede wszystkim za brak wielopłaszczyznowej pracy nad sobą Zastępca Dowódcy MDP może zostać odwołany z funkcji.

 

DOWÓDCA SEKCJI MDP

 

 1. Dowódcę Sekcji MDP powołuje Dowódca MDP z kandydatów zaakceptowanych przez Opiekuna MDP.
 2. Informacja o powołaniu Dowódcy Sekcji MDP i jest przekazywana wszystkim członkom MDP przez Opiekuna MDP w rozkazie służbowym.
 3. Do zadań Dowódcy Sekcji MDP należy w szczególności realizowanie działań zleconych przez Dowódcę MDP.
 4. Za niewywiązywanie się z przyjętych na siebie obowiązków Dowódca Sekcji MDP może zostać odwołany z funkcji przez Dowódcę MDP.

 

RADA MDP

 1. Rada MDP kieruje działalnością MDP.
 2. Członkami Rady MDP są: Opiekun MDP, Dowódca MDP, zastępcy dowódcy MDP.
 3. Pracami Rady MDP kieruje rotacyjnie Dowódca MDP,
 4. Do zadań Rady MDP należy:

a)    ustalenie planów działań MDP uwzględniających potrzeby środowiska, zdobywanie wiedzy, doskonalenie umiejętności oraz rozwijanie zainteresowań członków MDP,

b)    rozpatrywanie spraw związanych z utrzymaniem porządku dyscypliny w MDP,

c)     omawianie wyników działalności MDP i wniosków przedstawianych władzom OSP w różnych sprawach,

d)    rozpatrywanie skarg i wniosków członków MDP,

e)    wypowiadanie się w sprawach organizacyjnych członków MDP,

f)     ustalanie zasad i podziału pracy w MDP,

g)    omawianie innych spraw wynikających z działalności MDP.

 1. W celu właściwej realizacji zadań Rada MDP opracowuje Roczny Plan Działalności MDP (RPD) biorąc za podstawę zadania wynikające z Regulaminu MDP oraz kierunków działania OSP i Związku OSP RP.
 2. Projekt RPD przedstawia Radzie MDP Dowódca MDP (działania podejmowane przez MDP).
 3. W zależności od bieżących potrzeb organizacyjnych związanych z zapewnieniem właściwej pracy drużyn Opiekun MDP może zwoływać połączone posiedzenia Rady Instruktorskiej i Rady MDP.
 4. Członkowie Rady Instruktorskiej i Rady MDP mogą otrzymać wyposażenie służbowe, które będzie przydzielane przez Opiekuna MDP na ich wniosek, a zależne będzie od aktualnego stanu ilościowego tego sprzętu.

 

PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Członkowie MDP powinni brać udział w pracach prewencyjnych, polegających na upowszechnianiu przestrzegania zasad bezpieczeństwa ogólnego, szczególnie w środowisku młodzieżowym, służąc jednocześnie własnym przykładem w tym względzie.
 2. Członkom MDP nie wolno odbywać ćwiczeń stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia oraz wymagających sprawności przekraczających ich fizyczne możliwości.
 3. Członkom MDP nie wolno bezpośrednio uczestniczyć w akcjach ratowniczo-gaśniczych.
 4. Członkowie MDP mogą brać udział w indywidualnych i zespołowych zawodach sportowo-pożarniczych i innych.
 5. MDP może zostać rozwiązana na podstawie uchwały Zarządu OSP.
 6. Regulamin MDP OSP po raz pierwszy zatwierdza Walne Zebranie Członków OSP.
 7. Zmiany w Regulaminie MDP OSP dokonywane są przez Zarząd OSP z własnej inicjatywy lub na wniosek Opiekuna MDP, Rady Instruktorskiej bądź Rady MDP.