Projekty

ROK 2018

iło jest nam poinformować, iż kolejne pieniądze m.in. podatników będziemy mogli wydać w ramach naszej statutowej działalności. Co jakiś czas pisany był projekt na dofinansowanie do jakiegoś przedsięwzięcia i na dzień 8 sierpnia 2018 roku łączna kwota planowanych do otrzymania dofinansowań wynosi 172 000 zł. Część pieniędzy już jest u nas a na pozostałe jeszcze czekamy, jednak dalej działamy, naczelnik pisze projekty i szukamy środków na nasze działania.

Dwa dofinansowania otrzymaliśmy z gminy Okonek. Pierwsze na zadanie pod nazwą „Wakacyjne szkolenie MDP”, w kwocie 3500 zł dobiegło już do końca gdyż w lipcu w Bornem Sulinowie odbył się wakacyjny biwak. Zadanie polegało na organizacji letniego wypoczynku, gier i zabaw w różnych warunkach terenowych i lokalowych. Obejmowało także zajęcia rekreacyjno – ruchowe, podchody, ćwiczenia strażackie oraz wiele innych przedsięwzięć.

 

Drugie na zadanie o nazwie „Biegamy w nartach”, w kwocie 3500 zł. Jest to projekt który właśnie trwa. Chętni mogą pojeździć na nartach wodnych w Szczecinku. Dodatkowo mieszkańcy z terenu gminy Okonek biorą udział w różnych imprezach biegowych na terenie kraju. My jako stowarzyszenie zapewniamy refundację kosztów przejazdu czy też opłat startowych. Trzecią częścią zadania był udział naszych druhów w imprezie w Białogardzie. Więcej o tej imprezie w artykule: Hosso Thoughest Firefighter Challenge. A do promocji naszej jednostki podczas różnych imprez wykonany został baner – flaga.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych także nas wsparło w organizacji letniego , szkoleniowego wypoczynku kwotą 20 000 zł. 10 dni spędzonych w Bornem Sulinowie, hektolitry przelanej i przepompowanej wody, zabawa w pianie, cięcie pojazdów oraz wiele innych atrakcji i zabaw powodowało iż czas bardzo szybko płynął. Spanie w namiotach, codzienne ogniska i karaoke, wspólne przygotowywanie posiłków to działania zmierzające do integracji uczestników. Nadmienić należy iż opiekunowie nie pobierali środków finansowych a działali w ramach wolontariatu.

 

Prewencja pożarowa i zabawy dla mieszkańców, głównie dzieci, to kolejny nasz pomysł, na który otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 2000 zł. „Wesołe zabawy z profilaktyką pożarową” docenione zostały przez Fundację Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy realizującą Program „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, na mocy umowy zawartej z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce. Projekt polega na organizacji gier i zabaw związanych z szeroko pojętym pożarnictwem. Nauka gaszenia pożarów w zarodku przy użyciu gaśnic o masie ładunku do 6 kg. Dzięki zastosowaniu „żywego” ognia szkoleni uczą się w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Pokaz z użyciem kuchenki gazowej i palącego się oleju w garnku. Pokaz prawidłowego i nieprawidłowego zachowania się podczas takiego zdarzenia w domu i prawidłowego gaszenia. Zdjęcia z naszych wizyt w różnych miejscach w artykule: Prewencja na zabawach – Pokazy, nauka, zabawa [HARMONOGRAM].

Dwie umowy, które już zostały podpisane zakładają również ciekawe zadania. W ramach funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego otrzymaliśmy kwotę 5000 zł na remont remizie na parterze oraz 2911 zł na zakup rękawic specjalnych. Remont obejmować będzie obróbkę okien, malowanie pomieszczeń, modernizację centralnego ogrzewania oraz wykonanie instalacji do mycia pojazdów i montaż nowych wieszaków na mundury bojowe. Zakup rękawic specjalnych jest już koniecznością, gdyż obecnie użytkowane (zakupione w 2011) są już dość mocno zużyte i chcąc zapewnić najlepszą ochronę dla naszych strażaków trzeba kupić nowe. Oczywiście do tych zadań przeznaczymy też nasze środki finansowe.

 

Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży to kolejna instytucja, która od wielu lat pomaga nam w rozwijaniu się współpracy na linii Lotyń – Stockelsdorf. Wyjazd do Niemiec na wspólne „Ćwiczenia gaśnicze” dofinansowany został kwotą 3700 zł. Już w przyszłym tygodniu grupa 20 osób uda się do partnerskiej gminy aby się szkolić, wypoczywać i miło spędzać czas.

Kultura i obyczaje na straży dobytku lokalnego” zostało docenione przez Lokalną Grupę Działania – Krajna Złotowska i zaplanowane jest dofinansowanie nas kwotą 11 999 zł. Czekamy na podpisanie umowy i będziemy realizować projekt.

I ostatnia w tym czasie wspaniała wiadomość iż otrzymaliśmy 30 tysięcy. Euro. Czyli skromnie licząc 120 000 zł. Będzie to największe do tej pory dofinansowanie, które sami pozyskaliśmy. Projekt pod nazwą „Wymiana praktyk” w ramach Erasmus+, umożliwi rozwój naszych druhów i druhen poprzez wspólne polsko-niemieckie ćwiczenia na niwie ratownictwa technicznego, pożarów wewnętrznych oraz wspólnego działania podczas innych różnych zdarzeń i akcji. Realizacja tego projektu rozpocznie się już we wrześniu i trwać będzie 12 miesięcy.

 

 

ROK 2016 

 

Tytuł projektu: Ćwiczenia, zabawa i nauka podczas wspólnych wakacji.

Źródło dofinansowania: Gmina Okonek.

Kwota dofinansowania: 14000 zł.

Wkład własny: 6876,13 zł

Okres realizacji: od 1.07.2016 do 31.07.2016.

Cel: Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Krótki opis: Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży poprzez organizację noclegów, wyżywienia, gier, zabaw, zwiedzania różnych miejsc, zajęć rekreacyjno-ruchowych, podchodów, ćwiczeń strażackich.

okonek

 

 

 

Tytuł projektu: Wesołe zabawy

Źródło dofinansowania: dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie w Debrznie Fundacji Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy.

Kwota dofinansowania: 2826 zł.

Wkład własny: ~1500 zł.

Okres realizacji: od 01.06.2016 do 07.10.2016.

Cel: zapewnienie rozrywki dla mieszkańców wraz z prezentacją sprzętu strażackiego i działań strażaków.

Krótki opis: projekt polegał na organizacji gier i zabaw związanych z szeroko pojętym pożarnictwem. Realizowany był w sołectwach dookoła Lotynia.

dl logo-arfp-rgb-jpg logo_pafw_rgb

 

 

 

 

 

Tytuł projektu: Wymiana młodzieży MDP gminy Stockelsdorf i MDP Lotyń.

Źródło dofinansowania: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Kwota dofinansowania: 3816,60 zł

Wkład własny: 1396 zł

Okres realizacji: od 27.05.2016 do 15.08.2016.

Cel: Wzmocnienie i utrzymanie istniejących od 2004 roku partnerstwa i przyjaźni pomiędzy strażakami, redukcja leków na spotkaniu obcojęzycznych młodych ludzi, wspólny rozwój procedur szkolenia służby w straży pożarnej, zawiązanie nowych przyjaźni, ćwiczenia ze sprzętem pożarniczym.

Krótki opis: Realizacja projektu polegała na organizacji spotkania przygotowawczego kadry oraz organizacji spotkania polsko-niemieckiego młodzieży w Stockelsdorf.

logo_zosp pnwm

 

 

 

ROK 2012

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

kom3

„Kompania reprezentacyjna – promocja i rozwój kulturalny mieszkańców Lotynia poprzez zakup jednolitego umundurowania i organizację szkolenia” to tytuł projektu na realizację którego Ochotnicza Straż Pożarna w Lotyniu w dniu 7.02.2013 podpisała umowę o dofinansowanie w kwocie 14 480 zł. Projekt ten, napisany przez naczelnika miejscowej jednostki – Konrada Kopkiewicz, ma na celu rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez umożliwienie mieszkańcom udziału w utworzonej 24 osobowej kompanii reprezentacyjnej, która utworzona będzie w roku 2013. Środki finansowe przyznane są w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

kom2Wniosek napisany został w maju 2012 roku i złożony w fundacji Lokalna Grupa Działania Naszyjnik Północy z siedzibą w Debrznie. Fundacja ta organizuje szkolenia i doradztwo w zakresie takich projektów. Dwa dni uczestniczyłem w Zakrzewie w szkoleniu na temat pisania wniosków, byłem w Debrznie na konsultacjach i się udało. Wniosek nasz znalazł się na 3 miejscu na liście przesłanej do Urzędu Marszałkowskiego. Trwał to trochę ale w grudniu ub. roku otrzymaliśmy pismo, w którym zawarte były nieprawidłowości we wniosku. Zostało to poprawione, dokumenty o które zostaliśmy poproszeni dosłane i czekaliśmy. W połowie stycznia już tylko 2 wyjaśnienia i zostaliśmy zaproszeni na podpisanie umowy. Do Gdańska ( Debrzno jest na terenie woj. Pomorskiego, a swoim zasięgiem obejmuje m.in. gminy z woj. Wielkopolskiego stąd też ta lokalizacja) pojechał Prezes i Skarbnik z naszej OSP. Ryszardzie II Waza a teraz wycinek z wniosku o dofinansowanie: Tak między nami to nie mogę napisać strażacy bo to jest faworyzowanie jednej z grup dlatego widnieje – mieszkańcy.kom4

Obecnie udział mieszkańców, w różnych uroczystościach kulturalnych lub kościelnych sprowadza się do udziału kilku osób, gdyż nie wszyscy chętni mieszkańcy mogą się zaprezentować gdyż nie mają jednakowego umundurowania.

Celem operacji jest rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez umożliwienie mieszkańcom udział w utworzonej 24 osobowej kompanii reprezentacyjnej. Zakup jednakowych strojów spowoduje możliwość promowania podczas różnych uroczystości kulturalnych i sportowych (kościelnych, świeckich i strażackich). Jednakowe umundurowanie, wspólne spotkania spowodować mogą zachęcenie innych mieszkańców do wspólnego spędzania wolnego czasu poprzez aktywne działanie na rzecz kultury.

 kom1Ze względu na brak środków w gminie na zakup jednakowych strojów wyjściowych nie mamy co liczyć. Dlatego też chcąc zmienić na lepsze oblicze kulturalne naszej miejscowości i aktywny udział w różnych przedsięwzięciach a także mieć możliwość promowania się w innych miejscach , musimy podjąć działania zmierzające do zmiany tej sytuacji.

Nasz cel zrealizujemy poprzez:

 – ogłoszenie dla mieszkańców o prowadzonej akcji tworzenia kompanii reprezentacyjnej;

 – wyjaśnienie dla chętnych zasad projektu oraz zebranie wymiarów do zakupu garderoby;

– zakup odzieży – umundurowania dla gotowych mieszkańców;

 – zakup butów i pasów;

– zajęcia z musztry i zasad zachowania się w kościele oraz podczas uroczystości świeckich.

Aby prawidłowo opanować sztukę prawidłowego chodzenia i zachowania się (tzw musztra) zaplanowane zostały zajęcia z tego zakresu. Grupą docelową 24 osobową będą mieszkańcy gminy Okonek od 16 roku życia. Praca będzie świadczona przez osobę mającą doświadczenie w tym zakresie (emerytowany żołnierz) zatrudnioną w formie wolontariatu. Zakres prac obejmować będzie zajęcia z musztry, zwroty oraz zasady zachowania się w mundurze. Zasady rekrutacji obejmować będą informację na stronach internetowych wnioskodawcy, Urzędu Gminy, Ośrodka Kultury i lokalnej prasy. Dodatkowo pojawią się ogłoszenia duszpasterskie. Rekrutacja odbywać się będzie w miesiącu kwietniu. Jedynym istotnym kryterium dostępu jest chęć zaangażowania się w tworzoną kompanię a decydować będzie kolejność zgłoszeń. Szkolenia będą bezpłatne.

I tak na deser: Gdy w 2006 odbywał się w Szczecinku Wojewódzki Dzień Strażaka poproszono mnie o przygotowanie kompanii OSP na tą imprezę. Udało się ludzi zebrać, umundurowanie pożyczaliśmy skąd się tylko dało, o wysokich butach, pasach i rękawiczkach nikt nawet nie marzył bo nie było szans na to. Ale to mi się spodobało i zastanawiałem się skąd wziąć na to pieniądze. I myślę że pomału zmierzam do realizacji jednego z wielu celów poprawy życia i funkcjonowania w OSP Lotyń.

lotyn01 lotyn02 lotyn03 lotyn04